Avís Legal

AVÍS LEGAL

ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL, amb CIF B10804458, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d'11 de juliol.

Raó Social o Nom de l' empresa

ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL

CIF

B10804458

Direcció

Carretera del Castell Tamarit s/n.

Població

Tarragona

Codi Postal

43008

CONCEPTE D' USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les Polítiques de Privacitat en la versió publicada per ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL.  en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les Polítiques de Privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web d'ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle,  o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar-se a la Web d'ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL com en accedir a la informació d'altres webs des de la Web d'ENGLISH SUMMER TRAVELS,  SL.

VINCLES O ENLLAÇOS DES D' ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle www.cursos-idiomas-extranjero.com des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat de cap manera els continguts de la pàgina on figuri l' enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

POLITICA DE PRIVACITAT

En virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002,  d'11 de juliol, s'informa que les dades facilitades per l'Usuari a través dels formularis del web seran incorporades i tractades en un Registre d'Activitats de Tractament del qual és responsable ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL, amb la finalitat d'atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa en especial en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon a les finalitats legalment establertes en cada moment determinat. Si ho desitja pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament d'aquestes dades mitjançant escrit adreçat a la Carretera del Castell Tamarit s/n. 43008 Tarragona. Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, per favor diríeu al següent enllaç Política de Privacitat.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden anar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si desitja saber més sobre l'ús de les cookies per part d'ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL dirigís a la nostra Política de Cookies.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes per tal de presentar als usuaris del web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats. Tanmateix, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, puguin patir incorreccions, desactualitzacions o errors.

ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com a fiables, però si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web tenen dues finalitats, una informativa quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de gestió de reserves dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d' informació com a conseqüència d' aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL

ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d' errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d' incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d' explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l' exprés i previ consentiment i per escrit d' ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en la website i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d'ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit d' ENGLISH SUMMER TRAVELS,  SL

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL així com la seva traducció,  adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, mentre aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL és lliure de limitar l'accés a la pàgina Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris per tal d'evitar que a través de la seva pàgina Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera,  fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web d'ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfundible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible,  s'entén que autoritzen ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes observacions,  opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d' autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s' entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d' enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part d' ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL

D' acord amb l' assenyalat en el paràgraf anterior, ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d' aquestes observacions, opinions o comentaris, a fi d' adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre' s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d' autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l' esforç dut a terme per ENGLISH SUMMER TRAVELS,  SL per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web d'ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL sense el consentiment previ, exprés i per escrit del client. Qualsevol transgressió del que disposa aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d'ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL sobre la pàgina Web i tots els continguts de la mateixa.

ENGLISH SUMMER TRAVELS, SL no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de la website d'ENGLISH SUMMER TRAVELS,  SL.